Dozen met Dubbele Bodems / Boxes with False Bottoms

Ook de zeven bekende postpakken werden in het kader van de nieuwe huisstijl van TNT onder handen genomen. Niet door een ontwerper maar door de Amsterdamse beeldend kunstenaar Martijn Sandberg (1967). Naast installaties en publieke ruimten ontwierp hij de rolpostzegel, die stilistisch met de nieuwe decoratie op de postpakken verwant is. Daar inspireerde de karakteristieke tanding tot een patroon met daarin uitgespaard de frankeerwaarde.
Ook bij de dozen ging Sandberg uit van een grid. Hij toont zijn doosontwerpen in onuitgevouwen toestand, zoals ze ook in de postkantoren hangen. Op de prints lijken de dozen een plattegrond van een huisje-met-dak aan een voetbalveld. De decoratie bestaat uit twee lagen. Basis vormt een grijs rasterpatroon, afgeleid van het bekende bolletjesplastic verpakkingsmateriaal. “Als je de bolletjes tussen je vingers doordrukt kun je daarmee het meest rudimentaire digitale tekenschrift maken”, licht Sandberg toe. Dit patroon is op elke doos even groot.
Dat zijn de op schaal gezette teksten die Sandberg erover heen drukt niet. Als uitgangspunt verzamelde hij standaard-(doos)teksten, zoals ‘this side up’, ‘fragile’, ‘handle with care’, ‘keep dry’. De oranje teksten en hun corpsgrootte voor elke postpak baseerde hij op de lengte van de zin in relatie tot de breedte van het formaat doos.
Het lijkt een soort gebruikspoëzie. Zo lees je op de bredere dozen bijvoorbeeld: ‘life is a box of chocolates’, ‘this box contains anything you want’, ‘top secret’, ‘surprise for you’.
Sandberg: "Een doos veroorzaakt immers een verrassingseffect bij de ontvanger. Waarschijnlijk zal je de tekst niet meteen kunnen lezen, omdat het je niet eens is opgevallen. Het is dan ook geen instant informatie, zoals de adres- en afzendervignetten die op vaste plaatsen staan. Het geeft eerder een vertragingseffect. ‘Surprise’, ‘top secret’ of ‘for your eyes only’ verwijzen in die zin niet alleen naar de inhoud van de doos, maar zeggen tegelijkertijd ook iets over de vorm van het dessin op de verpakking.“
De keus van TNT voor Sandberg is na zijn geslaagde postzegels – “de kleinste multiple met het grootste publieksbereik” - niet zo vreemd. Maar voelt hij zich ook passen in de wereld van corporate identity, en hoeveel vrijheid had hij daarbij? “Ik ben beeldend kunstenaar, geen grafisch ontwerper. Ik schrijf geen uren, dat zou trouwens te kostbaar worden, maar integreer zo’n opdracht in mijn werk. Een corporate identity hoef je niet te verzinnen. Die dient zich aan zo gauw de vormgeving uit de drager voortkomt en het een ‘geheugenbeeld’ wordt.”

Article: Dozen met Dubbele Bodems
Author: Chris Reinewald.
Magazine: ‘Items’, issue no. 6, Nov/ Dec 2006
Publisher: BIS Publishers, Amsterdam.
Copyright © 2006 Items Magazine (issue Items no.6 Nov/ Dec 2006).
All Rights Reserved.

Boxes with False Bottoms

As part of TNT’s new house style, the seven familiar parcel post boxes were also due for a revamp. Not created by a designer but by Martijn Sandberg (1967) a visual artist based in Amsterdam. Along with installations and public open space, he designed the stamp on a roll, which is stylistically related to the new decoration on the parcel post boxes. Characteristic perforation inspired a pattern with blank space outlining the postage value. Here, Sandberg took a grid as his point of departure once again.
He displays his box designs in the unfolded up state, just as you see them hanging in post offices. The boxes are like a map of a little house-with-roof beside a football pitch on the prints. The decoration consists of two layers. The basis is a grey raster pattern, derived from the familiar packing material plastic bubble foil. “If you press the bubbles through your fingers, you can make the most rudimentary digital notation” explains Sandberg. This pattern is equally large on every box, which is not the case for the texts set to scale that Sandberg prints on top of them.
As a point of departure, he collected standard texts including ones about boxes, such as ‘this side up’, ‘fragile’, ‘handle with care’, ‘keep dry’. He based the orange texts and their associated size for each parcel post box on the length of the sentence in relationship to the width of the box size.
It is like a sort of user poetry. For example, you can read on the wider boxes: ‘life is a box of chocolates’, ‘this box contains anything you want’, ‘top secret’, ‘surprise for you’.
Sandberg: "For a box occasions a surprise effect on the recipient. You probably won’t be able to read the text immediately, because you won’t even have noticed it. It isn’t instant information either, like the address and sender vignettes which are in standard positions. It is more likely to cause the effect of delay. ‘Surprise’, ‘top secret’ or ‘for your eyes only’ not only refer to the contents of the box, they say something about the form of the design on the packaging at the same time.“
TNT’s choice for Sandberg is after his successful stamps – “the smallest multiple with the greatest public reach” - not so strange. But does he feel that he fits in with the world of corporate identity, and what kind of leeway did he have in this? “I am a visual artist, not a graphic designer. I don’t write down hours - it would be too costly anyway - but integrate a commission like that in my work. You don’t have to make up a corporate identity. It presents itself the moment the design emerges from the carrier and it becomes a ‘memory image’.”

Article: Boxes with False Bottoms
Author: Chris Reinewald.
Translation NL-EN: Helen-Anne Ross.
Magazine: ‘Items’, issue no. 6, Nov/ Dec 2006
Publisher: BIS Publishers, Amsterdam.
Copyright © 2006 Items Magazine (issue Items no.6 Nov/ Dec 2006).
All Rights Reserved.

Click here to view or download a PDF of article, as published in Items Magazine.


<< BackPrint >>