Kunst zorgt voor subtiele invulling witte vlekken

Lift als navigator door de collectie

Martijn Sandberg werkt vooral met teksten, waarbij inhoud en vorm nauw samengaan. De letters die hij gebruikt voor zijn teksten ontwerpt hij zelf, hij rekt ze uit of drukt ze in, zodat ze soms zo moeilijk te lezen zijn dat ze pas bij langdurige bestudering of van een wat grotere afstand te ontcijferen zijn. Hij heeft een kunsttoepassing ontworpen voor de schachtwanden van twee liften.
Hij omschrijft het zelf als een typografisch dessin, dat zichtbaar is door de glazen wand van de liftcabine. Voor elke regel van het typografisch dessin selecteerde Sandberg een titel uit de collectie van ongeveer 600.000 beschikbare titels van boeken, films en muziek van de bibliotheek. Voor het schrift van de in totaal 343 gebruikte titels ontwierp hij een letter, een ‘data-type’, vergelijkbaar met de verticale streepjes van barcodes.
Sandberg: 'Ik heb eerst een oriëntatieronde gedaan, waarbij ik heb gepraat met mensen van de bibliotheek en een rondleiding heb gekregen door de bibliotheek aan de Prinsengracht. We zijn bovenaan begonnen en na anderhalf uur hadden we pas anderhalve etage gedaan, omdat mijn oog bleef vallen op bepaalde titels. De bibliotheek is voor mij een plek waar je een reis kunt maken vooruit of achteruit door ons collectief geheugen. Vanuit die gedachte heb ik de opdracht benaderd.
Het aspect van het bewaren, het conserveren van gegevens voor iedereen, openbaar, als een soort ark van onze cultuur, spreekt me ontzettend aan. De bibliotheek gaat ook heel ver terug, is een verzameling waar je doorheen kunt zappen, een plaats waar alle verhalen door elkaar heen lopen. Met de lift navigeert de bezoeker als het ware door de content van de bibliotheek. Hij “scrollt” en “zappt” met de lift naar de afdelingen.
De lift beweegt zich als een scanner langs het typografische dessin, dat wordt aangelicht door het blacklight dat op de boven- en onderkant van de liften is aangebracht. De titels vormen de teksten, de “content” van het typodessin. Tijdens de op en neergaande beweging van de lift speelt zich op de schachtwand een filmische vertelling af. Een reis in het donker langs een oneindig verhaal. Een associatief verhaal, bestaande uit de titels uit de collectie, dat commentaar levert op de bibliotheek, op kunst en op zichzelf, een reis door het collectief geheugen, van de donkere krochten naar het licht en terug, maar ook door het geheugen van het individu.
De inhoud van de boeken deed er voor mij niet toe, het ging me om de titels, die moest ik kunnen gebruiken in mijn verhaal. Soms speelde mijn persoonlijke voorkeur en belangstelling een rol. Zo wilde ik ‘Im Westen nichts neues’ combineren met ‘Westkunst’, de catalogus van een tentoonstelling die ik ooit heb bezocht en toen indruk op me heeft gemaakt. Mijn uitgangspunt was echter alleen titels te gebruiken uit de OBA-collectie en aangezien dit boek daarin niet aanwezig was, heb ik gevraagd of ze het alsnog konden aanschaffen. Zo heb ik dus via mijn werk ook invloed gehad op de collectie.’ (...)

Article (excerpt): Kunst zorgt voor subtiele invulling witte vlekken
Author: Bart Janssen.
Magazine: ‘Bibliotheekspecial’, issue no. 13/ 14, July 2007
Publisher: Biblion Uitgeverij, Den Haag/ NL.
Copyright © 2007 Bibliotheekspecial Magazine (issue no.13/ 14 July 2007).
All Rights Reserved.

Lift as navigator through the collection

Martijn Sandberg mainly works with text, where content and form tightly intertwine. He designs the letters he uses for his texts himself; he stretches them or presses them together, so that they are sometimes so difficult to read that it is only possible to decipher them after lengthy study or by retreating to a distance. He has designed a situational artwork for the lift shafts of two lifts. He himself describes it as a typographical design, visible through the glass walls of the lift car. From the collection of roughly 600,000 titles of books, films and music available from the library, Sandberg has selected a title for each line of the typographical design. For the script of the 343 titles used in total, he designed a letter, a ‘data-type’, comparable with the vertical stripes of barcodes.
Sandberg: 'I first went on a fact finding mission, during which I talked to people from the library and was shown round the library on the Prinsengracht. We began at the top and after an hour and a half we had only got through one and a half floors, because my eye kept on alighting on certain titles. For me, the library is a place where you can journey forwards or backwards through our collective memory. I approached the commission with this idea in mind.
The aspect of storing, preservation of data for everyone, public, like a sort of ark for our culture, appeals greatly to me. The library also goes far back into the past, it is a collection that you can zapp through, a place where all stories mingle. The visitor navigates through the content of the library with the lift as it were. He “scrolls” and “zapps” with the lift to the sections.
The lift moves like a scanner along the typographical design that is lit up by the blacklight attached to the upper and lower side of the lifts. The titles form the texts, the “content” of the typo design. A filmic narrative rolls itself out during the rising and falling movement of the lift. A journey in the dark along a never-ending story. An associative story, consisting of the titles from the collection commenting on the library, on art and on itself, a journey through the collective memory, from the dark caverns to the light and back, but also through the individual’s memory.
The content of the books did not matter to me, it was the titles that counted, that’s what I had to be able to use in my story. Sometimes my personal preference and interest played a role. For instance I wanted to combine ‘Im Westen nichts neues’ with ‘Westkunst’, the catalogue of an exhibition that I had once visited and which had made an impression on me at the time. My starting point, however, was only to use titles from the OBA collection and given that this book was not in it, I asked if they could acquire it anyway. So I had an influence on the collection too, via my work.’ (...)

Article (excerpt): Art ensures subtle interpretation of white spots
Author: Bart Janssen.
Translation NL-EN: Helen-Anne Ross.
Magazine: ‘Bibliotheekspecial’, issue no. 13/ 14, July 2007
Publisher: Biblion Uitgeverij, Den Haag/ NL.
Copyright © 2007 Bibliotheekspecial Magazine (issue no.13/ 14 July 2007).
All Rights Reserved.

Click here to view or download a PDF of article, as published in 'Bibliotheekspecial' Magazine.


<< BackPrint >>